Kermit & Laura Moldenhauer

Dan & Koreen Breuer

Loren & Kristeen Christian

Keith & Marta Moldenhauer

Harvey & Elfrieda Bogenschneider

Arthur & Esther Bogenschneider Hartwig

Vivian Bogenschneider

Mildred (Mrs. Wesley) Bogenschneider

Glenn & Sandra Bogenschneider

Gary & Kit Bogenschneider

Allan & Mary Bogenschneider

Roger & Virginia Bogenschneider Pribnow

Bogenschneider Cousins born in 1944-45 - Gary, Allan, Glenn, & Duane, sons of Elmer, Herbert, Edwin, and Raymond Bogenschneider